top of page

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu.

zdroj: ÚPSVaR

Prečo chceme zriadiť

chránenú dielňu?

V súčasnosti je pre ľudí s postihnutím problém nájsť si adekvátne pracovné uplatnenie. A to aj napriek tomu, že sú to často rovnako šikovní ľudia ako ich rovesníci bez hendikepu. Títo ľudia sú potom odkázaní len na invalidný dôchodok a ďalšie príspevky od štátu, ktoré však nepostačujú na plnohodnotný život.

Sme si vedomí tejto skutočnosti a máme záujem pomôcť ľuďom s postihnutím žiť samostatne, aktívne a rovnocenne. Preto im chceme vytvoriť pracovné miesta, v ktorých si nájdu uplatnenie.

Náš cieľ je zriadiť chránenú dielňu zameranú na tvorbu a maloobjemovú tlač grafických produktov pre jednotlivcov, neziskové organizácie a malé firmy. 

Ako nám môžete pomôcť?

Na to, aby sme mohli zriadiť chránenú dielňu, potrebujeme Vašu pomoc. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) síce môžeme požiadať o dotáciu, no tá nám môže byť poskytnutá podľa príslušného zákona len ako refundácia vždy po štvrťroku. A zatiaľ nedisponujeme dostatočnými finančnými prostriedkami, aby sme mohli vôbec začať s našou činnosťou.

Preto Vás prosíme o finančnú pomoc. Pomôcť nám môžete napr. poukázaním 2% z daní z príjmu, poslaním finančného daru priamo na náš účet, alebo nákupom cez systém Dobromat.

Vaše príspevky použijeme na úkony spojené so zriadením chránenej dielne, t.j. na prenájom vhodných priestorov, nákup zariadenia do chránenej dielne (nábytok, PC a podobne) a na prevádzkové náklady.

bottom of page